Allmänt
All ombyggnad av lägenheter ska ske i samråd med styrelsen och föreningens förvaltare enligt vad som beskrivs närmare nedan. Den medlem som önskar göra en renovering bör noggrant läsa igenom informationen nedan.

Kontaktuppgifter till föreningens förvaltare, besiktningsman och styrelse finns under fliken "Kontaktuppgifter". Vänligen läs igenom och respektera det som anges nedan om hur processen går till och vem som ansvarar för vad. I angivna fall ska styrelsen informeras och dess godkännande inväntas, men styrelsen kan inte ge allmän rådgivning om hur en renovering bör genomföras.
 
Störningar på grund av renoverings- eller ombyggnadsarbeten får aldrig förekomma före kl. 08.00 och aldrig efter kl. 17.00. Störande arbeten får över huvud taget inte förekomma på lördagar eller söndagar eller allmänna helgdagar.

Åtgärder före renovering av kök eller våtrum eller ändring av lägenhetens planlösning
När en medlem avser att genomföra större renoveringar i t.ex. kök eller våtrum (badrum, duschrum, WC eller tvättstuga) ska styrelsen meddelas och dess godkännande avvaktas.

Styrelsens godkännande krävs givetvis även vid tankar på rivning av väggar - något som föreningen har en restriktiv inställning till - och annan ändring av planlösning i lägenheten.

Om en medlem önskar ändra planlösning i lägenheten och ändringen kan komma att anses utgöra en väsentlig ändring av planlösningen, ska behovet av bygglov undersökas och ansökan i förekommande fall ges in till Stadsbyggnadsnämnden tillsammans med ritningar över den sökta åtgärden. Föreningens styrelse ska få del av nämndens beslut. Skälet till detta är att arbetena kan störa sådana funktioner i byggnaderna som föreningen ansvarar för, t.ex. ventilation i kök eller rum.

Medlemmen ska i god tid före arbetenas början också meddela styrelsen vilken entreprenör som han eller hon avser att anlita och invänta att styrelsen - efter kontroll av entreprenören - lämnar klartecken till anlitandet. Har klartecken lämnats, ska medlemmen därefter i god tid informera styrelsen och föreningens förvaltare om när arbetena beräknas starta och hur länge de ska pågå.

Medlemmen ska också i god tid informera berörda grannar om de förestående arbetena, t.ex. genom avisering i trapphuset.

Endast fastighetsskötaren får stänga av vattnet i fastigheterna. Om vattenavstängning är nödvändig under renoveringen, bör fastighetsskötaren i god tid kontaktas för planering. Detta initieras och bekostas av medlemmen. Avisering i berörda trapphus om förestående vattenavstängning ska ombesörjas av medlemmen och ska ske senast tre dagar före varje avstängningstillfälle.

Vid badrumsrenoveringar rekommenderas partiellt stambyte, dvs. byte av rör fram till den gemensamma stammen.

Ansvarsfördelningen avseende rör, ledningar etc. mellan föreningen och medlemmen
Föreningen ansvarar för byggnadernas rörstammar, dvs. - enligt bostadsrättslagen - ”ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet”. I ett kök eller våtrum är det de ”stående” vatten- och avloppsledningarna. Därutöver ansvarar föreningen för alla ledningar till och från element. Föreningen ansvarar även för byggnadernas ventilationssystem. Inga som helst ingrepp eller ändringar på föreningens ledningar eller ventilationssystem får utföras utan skriftligt godkännande från styrelsen.

Medlemmen ansvarar för och bekostar alla ”liggande” rördragningar i lägenheten. Detta är de smala vattenledningar som går till t.ex. kranar eller blandare i kök, tvättställ och dusch/badkar samt till diskmaskin, tvättmaskin och toalettstol. (Det är inget krav att byta dessa ledningar i samband med en renovering, men föreningen rekommenderar att detta görs för att undvika att befintliga ledningar börjar läcka och förorsakar skador.) Likaså ansvarar medlemmen för de rör som går under golvet till de liggande avloppsledningarna och brunnen.

Fackmannamässigt utfört arbete
Alla arbeten i lägenheterna ska vara fackmannamässigt utförda och detta ska dokumenteras.

För arbeten i ett kök eller våtutrymme gäller därutöver att följande branschkrav ska vara uppfyllda:
- Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), inklusive uppdaterade tillägg och revideringar (se länken i menyn här till höger)
- branschregler för ”Säker vatteninstallation”, inklusive uppdaterade tillägg och revideringar (se länken i menyn här till höger)

Båda dessa regeluppsättningar har tagits fram av branschens aktörer för att minska risken för bl.a. vattenskador. Reglerna ställer krav på både VVS-företag och produkter. I systemet ingår auktorisation av företag och utbildning av bl.a. montörer och arbetsledare. Allt arbete i föreningens lägenheter ska utföras av sådana auktoriserade entreprenörer. Behöriga företag förtecknas på de hemsidor som länkas till höger.

Vad som sägs i strecksatserna här nedan ska fungera som en kravspecifikation vid medlemmens förfrågan till den eller de entreprenörer som medlemmen överväger att anlita:
- slitsbottnar ska uppgjutas vid stamgenomföringar och skvallerrör ska mynna ut synligt,
- inspektionsluckor ska monteras vid inbyggda kopplingar till vattenledningar,
- tilluftsspalt i dörrblad eller karm ska utföras,
- fuktmätning ska utföras för att säkerställa att ingen fukt byggs in, och 
- nya blandare ska vara typgodkända och av mjukstängande modell.

Föreningens kontroll av arbeten i lägenheter
I samband med en större renovering eller ombyggnad ska föreningens besiktningsman kontrollera utförandet av arbetena i lägenheten. En sådan kontroll innefattar en besiktning före och efter arbetenas utförande och ett eller flera besök under arbetenas gång i syfte att säkerställa att arbetena utförs med iakttagande av gällande branschregler och myndighetskrav. En gemensam tillsyn och eftersyn genomförs också av transportvägar genom byggnaden, om föreningen finner det påkallat.

Samtliga kontakter med besiktningsmannen ska initieras av medlemmen själv, som också har att stå för kostnaderna för all ombyggnadskontroll.

Dokumentation
Efter slutförd renovering eller ombyggnad av en lägenhet ska kopia av följande dokument lämnas till styrelsen: 
- kvalitetsdokument enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum,
- kvalitetsdokument enligt branschreglerna för Säker vattenistallation, och  
- behörighetsbevis för el- och gasarbeten.

Som beställare av arbetena är det naturligtvis lämpligt att säkerställa att man fått kvalitetsdokument och intyg överlämnade till sig innan man slutbetalar arbetena. Vi rekommenderar också överlämning av dokumentationen till köparen när lägenheten överlåts.

Skydd av föreningens egendom, byggstädning m.m. 
Byggnad, byggnadsdelar och inredning som inte berörs av medlemmens entreprenad ska skyddas så att inga skador uppstår på dessa. Verktyg, byggnadsmaterial och byggavfall får under inga omständigheter förvaras i trapphus, foajéer eller andra gemensamma utrymmen och inte heller på trottoaren utanför porten. Inte heller får sådana föremål eller sådant material lutas mot byggnadens inner- eller ytterväggar. Medlemmen ansvarar under entreprenadtiden för att städning fortlöpande utförs av de gemensamma utrymmen som påverkas av entreprenaden och även av trottoaren. Bruk- eller färgrester får aldrig hällas ut i brunnar eller avlopp.

Uppdaterat 2023-11-16