En restriktiv syn på andrahandsupplåtelser

Lägenheterna i föreningens hus får endast med styrelsens samtycke eller hyresnämndens tillstånd upplåtas i andra hand. Styrelsen agerar med kraft mot fall av otillåten upplåtelse. Andrahandsupplåtelse föreligger även om medlemmen inte skulle betinga sig hyra för lägenheten. 

För att en upplåtelse i andra hand ska beviljas krävs godtagbara skäl. Detta kan vara t.ex. tillfälligt arbete eller studier på annan ort eller provsamboende med pojk- eller flickvän. Även om medlemmen skulle ha ett godtagbart skäl kan det finnas befogad anledning för föreningen att inte tillåta upplåtelsen, t.ex. om den föreslagna hyresgästen är en person som är känd för att vara störande.

Tillstånd till andrahandsupplåtelse begränsas alltid till viss tid. Normalt ges tillstånd för som längst ett år i taget. Upplåtelser för kortare tid än sex månader (eller tid motsvarande en studietermin) tillåts inte. 


I det sagda ligger att föreningen aldrig tillåter att medlemmarna via Airbnb eller liknande förmedlingstjänster upplåter lägenheter under kortare perioder, t.ex. i semestertider.  

 

En ansökan om andrahandsupplåtelse ska sändas till styrelsen (styrelsen@verdandi42.se) och innehålla uppgift om följande:
- medlemmens namn, personnummer, adress och telefonnummer
- den föreslagna hyresgästens namn, personnummer, adress och telefonnummer
- åberopade skäl för upplåtelsen och övriga relevanta upplysningar
- upplåtelsetid
- medlemmens kontaktuppgifter under upplåtelsen
Ansökan andrahandsuthyrning

 
Vänligen notera att vid upplåtelse av andrahandsuthyrning tillkommer en årlig avgift om högst 10% av prisbasbeloppet. 

Du som har fått tillstånd att hyra ut i andra hand bör be din hyresgäst gå in här på hemsidan och läsa om vad som gäller för boende i föreningen.

Uppdaterat 2024-02-18