Ansvar och hänsyn
Verdandi 42 vill vara en bostadsrättsförening där medlemmarna tar ett aktivt och gemensamt ansvar för sitt boende och visar varandra hänsyn. Det senare innebär bl.a. att man måste tänka på att föreningens hus - liksom alla andra hus byggda på 1920-talet - är något lyhörda. Detta innebär att ljudnivån måste anpassas på kvällar, nätter och tidiga morgnar. Ska man ha bjudning i sin lägenhet är det dessutom en trevlig gest mot grannarna att i förväg annonsera detta genom ett anslag i trapphuset.
 
Rökning får inte förekomma på vädringsbalkonger och inte heller i trapphus, tvättstugor, källare och andra gemensamma utrymmen. Vid rökning på innergårdarna eller utanför portarna ska fimparna tas om hand. Fr.o.m 2022 är det ett lagbrott med böter att fimpa på marken.

I menyerna till höger finns ytterligare information om olika aspekter av boendet.
 
Ekonomisk förvaltning och administration
Föreningens ekonomiska förvaltning handhas av Fastighetsägarna Service Stockholm AB. Till förvaltaren - och således inte till styrelsen - ska alla frågor riktas som rör avgiftsaviseringar. För övriga uppkommande frågor av administrativ karaktär vänder man sig till styrelsen.

Fastighetsförvaltning
Service och underhåll av gemensamma utrymmen och inventarier och annan gemensam utrustning bekostas av föreningen och sköts på entreprenad av Fastighetsägarna Service AB. Vad som omfattas av fastighetsförvaltningen är således bl.a. tvättstugor, sopnedkast, trapphus, portar, fasader, tak och värmesystem. Om man som medlem upptäcker någon skada eller brist eller skadegörelse, ska detta felanmälas till Fastighetsägarna Service AB , se fliken "Kontaktuppgifter".
 
Vid akuta fel som inträffar utanför kontorstid eller under helger kan man kontakta Fastighetsägarna Service AB jour på det telefonnummer som anges på sidan för felanmälan. Med akuta fel menas fel som måste åtgärdas omgående och där åtgärderna inte kan anstå till nästföljande arbetsdag. Exempel på sådant är översvämning, fel på centralvärmeanläggningen eller strömavbrott som beror på fel i byggnadernas elinstallationer.

Uppdaterat 2022-01-07